આઇસબર્ગ સલાડના પાન ( Iceberg lettuce )

આઇસબર્ગ સલાડના પાન ( Iceberg Lettuce ) Glossary | Recipes with આઇસબર્ગ સલાડના પાન ( Iceberg Lettuce ) | Tarladalal.com Viewed 2076 times

સમારેલા આઇસબર્ગ સલાડના પાન (chopped iceberg lettuce)
ઝીણા લાંબા સમારેલા આઇસબર્ગ સલાડના પાન (shredded iceberg lettuce)