ઍલપીનો ( Jalapenos )

ઍલપીનો ( Jalapenos ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + ઍલપીનો રેસિપી ( Jalapenos ) | Tarladalal.com Viewed 1212 times

સમારેલા ઍલપીનો (chopped jalapenos)
ઍલપીનોની પેસ્ટ (jalapeno paste)
સ્લાઇસ કરેલા ઍલપીનો (sliced jalapenos)