મસૂર ( Masoor )

મસૂર ( Masoor ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + મસૂર રેસિપી ( Masoor ) | Tarladalal.com Viewed 2282 times

બાફેલા મસૂર (boiled masoor)
અર્ધ ઉકાળેલા મસૂર (parboiled masoor)
પલાળેલા મસૂર (soaked masoor)