સંતરા ( Orange )

સંતરા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Santra, Oranges in Gujarati Viewed 2512 times

સમારેલા સંતરા (chopped orange)
સંતરાના ટુકડા (orange cubes)
સંતરાની ચીરીઓ (orange segments)