સંતરા ( Orange )

સંતરા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Santra, Oranges in Gujarati Viewed 3432 times

સમારેલા સંતરા (chopped orange)
સંતરાના ટુકડા (orange cubes)
સંતરાની ચીરીઓ (orange segments)

Try Recipes using સંતરા ( Orange )


More recipes with this ingredient....

orange (565 recipes), orange segments (142 recipes), orange juice (266 recipes), orange squash (57 recipes), orange pekoe (0 recipes), orange liquer (4 recipes), orange essence (23 recipes), orange sauce (4 recipes), canned oranges (0 recipes), chopped orange (27 recipes), orange compound (1 recipes), orange extract (3 recipes), orange marmalade (17 recipes), orange cubes (2 recipes)