પક ચોય ( Pak choi )

પાક ચોય ( Pak Choi ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પાક ચોય ( Pak Choi ) | Tarladalal.com Viewed 1938 times

સમારેલી પક ચોય (chopped pak choi)
પાતળી લાંબી સમારેલી પક ચોય (shredded pak choi)
સ્લાઇસ કરેલી પક ચોય (sliced pak choi)