અનેનાસ ( Pineapple )

અનેનાસ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Pineapple in Gujarati Viewed 2392 times

સમારેલા અનેનાસ (chopped pineapple)
મસળેલું અનેનાસ (crushed pineapple)
ખમણેલા અનેનાસ (grated pineapple)
અનેનાસના ટુકડા (pineapple cubes)
સ્લાઇસ કરેલું અનેનાસ (sliced pineapple)

Related Links

અનેનાસનો રસ
અનેનાસનો જામ
અનેનાસની પ્યુરી
અનેનાસના ટીટબીટ
અનેનાસનું ઍસન્સ
કૅન્ડ અનેનાસનું સિરપ
અનેનાસનું ક્રશ

Try Recipes using અનેનાસ ( Pineapple )


More recipes with this ingredient....

pineapple (500 recipes), chopped pineapple (143 recipes), crushed pineapple (9 recipes), pineapple cubes (112 recipes), grated pineapple (3 recipes), sliced pineapple (45 recipes), pineapple juice (113 recipes), pineapple jam (7 recipes), pineapple puree (7 recipes), pineapple tidbits (3 recipes), pineapple essence (23 recipes), canned pineapple syrup (12 recipes), pineapple crush (2 recipes)

Categories