કાચી કેરી ( Raw mango )

કાચી કેરી ( Raw Mango ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કાચી કેરી રેસિપી ( Raw Mango ) | Tarladalal.com Viewed 4195 times

સમારેલી કાચી કેરી (chopped raw mangoes)
ખમણેલી કાચી કેરી (grated raw mango)
કાચી કેરીના ટુકડા (raw mango cubes)
કાચી કેરીનો રસ (raw mango juice)
કાચી કેરીની પટ્ટીઓ (raw mango strips)
સ્લાઇસ કરેલી કાચી કેરી (sliced raw mango)

Try Recipes using કાચી કેરી ( Raw Mango )


More recipes with this ingredient....

raw mango (183 recipes), chopped raw mangoes (27 recipes), grated raw mango (28 recipes), raw mango cubes (9 recipes), raw mango juice (0 recipes), raw mango strips (0 recipes), sliced raw mango (3 recipes)

Categories