લાલ કોબી ( Red cabbage )

લાલ કોબી ( Red Cabbage ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લાલ કોબી રેસિપી ( Red Cabbage ) | Tarladalal.com Viewed 1707 times

લાલ કોબીના ટુકડા (red cabbage cubes)
સમારેલી લાલ કોબી (shredded red cabbage)