તુરીયા ( Ridge gourd )

તુરીયા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Tuarai in Gujarati language Viewed 3305 times

સમારેલા તૂરિયા (chopped ridge gourd)
ખમણેલા તુરીયા (grated ridge gourd)
તુરીયાના ટુકડા (ridge gourd cubes)
સ્લાઇસ કરેલા તુરીયા (sliced ridge gourd)

Categories