સોયા ગ્રેન્યુલસ્ ( Soy granules )

સોયા ગ્રેન્યુલસ્ ( Soy Granules ) Glossary | Recipes with સોયા ગ્રેન્યુલસ્ ( Soy Granules ) | Tarladalal.com Viewed 1575 times

પલાળેલા સોયા ગ્રેન્યુલ્સ્ (soaked soy granules)