સ્ટ્રોબરી ( Strawberry )

સ્ટ્રોબરી ( Strawberry ) Glossary | Recipes with સ્ટ્રોબરી ( Strawberry ) | Tarladalal.com Viewed 2420 times

સમારેલી સ્ટ્રોબરી (chopped strawberries)
મસળેલી સ્ટ્રોબરી (mashed strawberries)
સ્લાઇસ કરેલી સ્ટ્રોબરી (sliced strawberries)
સ્ટ્રોબરીની પ્યુરી (strawberry puree)

Categories