બેસિલ ( Basil )

બેસિલ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી, આરોગ્ય માટેના ફાયદા , Basil in Gujarati Viewed 1558 times

સમારેલી બેસિલ (chopped basil)પાતળા લાંબા સમારેલા બેસિલ (shredded basil)