ચેરી ( Cherries )

ચેરી ( Cherry ) Glossary | Recipes with ચેરી ( Cherry ) | Tarladalal.com Viewed 936 times

સમારેલી ચેરી (chopped cherries)
બી કાઢી લીધેલી ચેરી (deseeded cherries)
સ્લાઇસ કરેલી ચેરી (sliced cherries)