અળસી ( Flax seeds )

અળસી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Alsi, Flax Seeds in Gujarati Viewed 14195 times

ભૂક્કો કરેલી અળસી (crushed flaxseeds)
અળસીનો પાવડર (powdered flaxseeds)
શેકેલી અળસી (roasted flaxseeds)