મોઝરેલા ચીઝ ( Mozzarella cheese )

મોઝરેલા ચીઝ ( Mozzarella Cheese ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + મોઝરેલા ચીઝ રેસિપી ( Mozzarella Cheese ) | Tarladalal.com Viewed 2827 times

સમારેલું મોઝરેલા ચીઝ (chopped mozzarella cheese)
ખમણેલું મોઝરેલા ચીઝ (grated mozzarella cheese)
મોઝરેલા ચીઝના ચોરસ ટુકડા (mozzarella cheese cubes)
મોઝરેલા ચીઝની પટ્ટીઓ (mozzarella cheese strips)
ઝીણું લાંબું સમારેલું મોઝરેલા ચીઝ (shredded mozzarella cheese)
સ્લાઇસ કરેલું મોઝરેલા ચીઝ (sliced mozzarella cheese)

Try Recipes using મોઝરેલા ચીઝ ( Mozzarella Cheese )


More recipes with this ingredient....

mozzarella cheese (259 recipes), grated mozzarella cheese (196 recipes), sliced mozzarella cheese (7 recipes), mozzarella cheese cubes (9 recipes), shredded mozzarella cheese (0 recipes), chopped mozzarella cheese (1 recipes), mozzarella cheese strips (0 recipes)

Categories