શકરટેટી ( Muskmelon )

શકરટેટી ( Muskmelon ) Glossary | Recipes with શકરટેટી ( Muskmelon ) | Tarladalal.com Viewed 2149 times

સમારેલી સક્કરટેટી (chopped muskmelon)
સક્કરટેટીના ગોળ ટુકડા (muskmelon balls)
સક્કરટેટીના ટુકડા (muskmelon cubes)
શક્કરટેટીની પ્યુરી (muskmelon puree)
સક્કરટેટીના વેજ (muskmelon wedges)
સ્લાઇસ કરેલી સક્કરટેટી (sliced muskmelon)

Try Recipes using શકરટેટી ( Muskmelon )


More recipes with this ingredient....

muskmelon (89 recipes), chopped muskmelon (31 recipes), muskmelon balls (6 recipes), sliced muskmelon (0 recipes), muskmelon cubes (30 recipes), muskmelon puree (2 recipes), Muskmelon Wedges (1 recipes)

Categories