ફણગાવેલા મઠ ( Sprouted matki )

ફણગાવેલા મઠ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Sprouted Matki in Gujarati Viewed 4497 times

ઉકાળેલા ફણગાવેલા મઠ (boiled sprouted matki)
અર્ધ ઉકાળેલા ફણગાવેલા મઠ (parboiled sprouted matki)