ઝૂકિની ( Zucchini )

ઝૂકિની શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, zucchini in Gujarati Viewed 7552 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના ઝૂકિની , Zucchini


ઝૂકિની નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 15 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રીડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. ઝૂકિની જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાનાસ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

સમારેલી ઝૂકિની (chopped zucchini)
આડી સમારેલી ઝૂકીની (diagonally cut zucchini)
ખમણેલી ઝૂકિની (grated zucchini)
ઝૂકિનીની લાંબી સ્લાઇસ (long zucchini slices)
સ્લાઇસ કરેલી ઝૂકિની (sliced zucchini)
ઝૂકિનીના ટુકડા (zucchini cubes)
Zucchini fingers
Wash and clean the zucchini. Take a sharp knife, slice it 1/2 inch from the top and bottom and discard it. Place the zucchini on a chopping board horizontally cut it into half from the centre vertically. Place one half of the zucchini on a chopping board and cut vertically to make 1" thick long fingers. Repeat the same with other half of the zucchini to make more fingers. Depending on the size of the zucchini, you can make approx. 8 to 10 finger from one zucchini.

ઝૂકિનીની સ્લાઇસ (zucchini slices)
Zucchini strips
For thick and long zucchini strips, peel a zucchini and cut into half lengthwise. Place one half of the zucchini on a chopping board and cut vertically at right angle to make 1/4" thick strips lengthwise or as per recipe requirement. Repeat the same to make more strips as per the recipe requirement.

Related Links

અર્ધ ઉકાળેલા ઝૂકિની

Try Recipes using ઝૂકિની ( Zucchini )


More recipes with this ingredient....

chopped zucchini (22 recipes), zucchini (140 recipes), zucchini cubes (20 recipes), sliced zucchini (32 recipes), grated zucchini (11 recipes), blanched zucchini (7 recipes), diagonally cut zucchini (7 recipes), zucchini strips (2 recipes), zucchini slices (2 recipes), zucchini fingers (1 recipes), long zucchini slices (0 recipes)

Categories