ફાડા ઘઉં ( Broken wheat )

ફાડા ઘઉં ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Broken Wheat, Dalia in Gujarati Viewed 3877 times

રાંધેલા ફાડા ઘઉં (cooked broken wheat (dalia))