માખણ ( Butter )

માખણ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Butter in Gujarati language Viewed 4504 times

પીગળાવેલું માખણ (melted butter)
નરમ માખણ (soft butter)
અનસૉલ્ટેડ માખણ (unsalted butter)