ખજૂર ( Dates )

ખજૂર ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ ( Dates in Gujarati ) | Tarladalal.com Viewed 1400 times

સમારેલી ખજૂર (chopped dates)
બી કાઢીલી ખજૂર (deseeded dates)
સ્લાઇસ કરેલી ખજૂર (sliced dates)