વરિયાળી ( Fennel seeds, saunf, sauf )

વરિયાળી ( Fennel Seeds ) Glossary | Recipes with વરિયાળી ( Fennel Seeds ) | Tarladalal.com Viewed 1988 times

ભૂક્કો કરેલી વરિયાળી (crushed fennel seeds)
વરિયાળીનો પાવડર (fennel seeds powder)