વરિયાળી ( Fennel seeds )

વરિયાળી ( Fennel Seeds ) Glossary | Recipes with વરિયાળી ( Fennel Seeds ) | Tarladalal.com Viewed 2847 times

ભૂક્કો કરેલી વરિયાળી (crushed fennel seeds)
વરિયાળીનો પાવડર (fennel seeds powder)