બાસમતી ચોખા ( Long grain rice )

બાસમતી ચોખા ( Long Grain Rice (Basmati) ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + બાસમતી ચોખા રેસિપી ( Long Grain Rice (Basmati) ) | Tarladalal.com Viewed 2929 times

ટુકડા બાસમતી ચોખા (broken long grain rice)
પલાળીને રાંધેલા બાસમતી ભાત (soaked and cooked long grain rice)
પલાળેલા બાસમતી ચોખા (soaked long grain rice)