કેરી ( Mango )

કેરી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Mango in Gujarati Viewed 1875 times

સમારેલી કેરી (chopped mango)
કેરીના ટુકડા (mango cubes)
કેરીનો રસ (mango juice)
કેરીની પટ્ટીઓ (mango strips)
છોલેલી પાકી કેરી (peeled riped mango)
સ્લાઇસ કરેલી કેરી (sliced mangoes)

Related Links

કેરીની પ્યુરી
સૂકી કેરી
કેરીનો પલ્પ
કેરીનો ઍસન્સ

Try Recipes using કેરી ( Mango )


More recipes with this ingredient....

mango (444 recipes), mango cubes (49 recipes), mango puree (35 recipes), mango juice (25 recipes), dried mango (1 recipes), mango pulp (128 recipes), mango essence (15 recipes), sliced mangoes (15 recipes), chopped mango (163 recipes), mango strips (4 recipes), peeled riped mango (2 recipes)

Categories