માવો ( Mawa )

માવો શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Mawa, khoya in Gujarati Viewed 3558 times

ભૂક્કો કરેલો ગુલાબ જાંબુનો માવો (crumbled gulab jamun mawa)
ભૂક્કો કરેલો માવો (crumbled mawa)
ખમણેલો માવો (grated mawa)
ગુલાબ જાંબુનો માવો (gulab jamun mawa)

Categories