પાપડ ( Papad )

પાપડ ( Papad ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પાપડ રેસિપી ( Papad ) | Tarladalal.com Viewed 2370 times

બિકાનેરી પાપડ (bikaneri papad)
ભૂક્કો કરેલા પાપડ (crushed papad)
કેરળના પપડમ (kerala papadum)
નાના પાપડ (mini papad)
શેકીને ભૂક્કો કરેલા બીકાનેરી પાપડ (roasted and crushed bikaneri papad)
શેકેલા પાપડ (roasted papad)

Related Links

પાપડ ખાર

Try Recipes using પાપડ ( Papad )


More recipes with this ingredient....

papad (81 recipes), mini papad (1 recipes), bikaneri papad (0 recipes), papad khar (4 recipes), roasted papad (13 recipes), roasted and crushed Bikaneri papad (5 recipes), Kerala Papadum (2 recipes), crushed papad (3 recipes)

Categories