પાર્સલી ( Parsley )

પાર્સલી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Parsley in Gujarati Viewed 1159 times

સમારેલી પાર્સલી (chopped parsley)
સૂકી પાર્સલી (dried parsley)