ખસખસ ( Poppy seeds )

ખસખસ ( Poppy Seeds ) Glossary | Recipes with ખસખસ ( Poppy Seeds ) | Tarladalal.com Viewed 3651 times

ખસખસની પેસ્ટ (poppy seeds paste)
શેકેલી ખસખસ (roasted poppy seeds)
પલાળેલી ખસખસ (soaked poppy seeds)