બટાટાની વેફર ( Potato wafers )

બટાટાની વેફર ( Potato Wafers ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + બટાટાની વેફર રેસિપી ( Potato Wafers ) | Tarladalal.com Viewed 2500 times

ક્રશ કરેલી બટાટાની વેફર (crushed potato wafers)