લાલ સિમલા મરચાં ( Red capsicum, red bell pepper, laal shimla mirch )

લાલ સિમલા મરચાં ( Red Capsicum ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લાલ સિમલા મરચાં રેસિપી ( Red Capsicum ) | Tarladalal.com Viewed 2264 times

સમારેલા લાલ સીમલા મરચાં (chopped red capsicum)
આડા સમારેલા લાલ સીમલા મરચાં (diagonally cut red capsicum)
ગ્રીલ્ડ લાલ સિમલા મરચાં (grilled red capsicum)
લાલ સીમલા મરચાંના ટુકડા (red capsicum cubes)
લાલ સિમલા મરચાંની પટ્ટીઓ (red capsicum strips)
સ્લાઇસ કરેલા લાલ સિમલા મરચાં (sliced red capsicum)

Try Recipes using લાલ સિમલા મરચાં ( Red Capsicum, Red Bell Pepper, Laal Shimla Mirch )


More recipes with this ingredient....

red capsicum, red bell pepper, laal shimla mirch (301 recipes), red capsicum cubes (42 recipes), grilled red capsicum (0 recipes), sliced red capsicum (45 recipes), chopped red capsicum (48 recipes), diagonally cut red capsicum (3 recipes), red capsicum strips (7 recipes)

Categories