મીઠું ( Salt )

મીઠું ( Salt ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + મીઠું રેસિપી ( Salt ) | Tarladalal.com Viewed 6173 times

ઍપ્સમ સોલ્ટ (epsom salt)
ફ્રૂટ સોલ્ટ (fruit salt)
કોશેર નમક (kosher salt)
આખું મીઠું (sea salt)

Categories