લીલા કાંદા ( Spring onion, hara pyaz )

લીલા કાંદા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Spring Onions in Gujarati Viewed 2827 times

સમારેલા લીલા કાંદાનો સફેદ ભાગ (chopped spring onion whites)
સમારેલા લીલા કાંદા (chopped spring onions)
આડા સમારેલા લીલા કાંદા (diagonally cut spring onions)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા કાંદાનો સફેદ ભાગ (sliced spring onion whites)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા કાંદા (sliced spring onions)
લીલા કાંદાનો સફેદ ભાગ (spring onion whites)

Try Recipes using લીલા કાંદા ( Spring Onion, Hara Pyaz )


More recipes with this ingredient....

spring onion, hara pyaz (908 recipes), spring onion whites (12 recipes), chopped spring onion whites (247 recipes), sliced spring onion whites (71 recipes), chopped spring onions (384 recipes), sliced spring onions (54 recipes), diagonally cut spring onions (1 recipes)

Categories