લીલા કાંદા ( Spring onion )

લીલા કાંદા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Spring Onions in Gujarati Viewed 3549 times

સમારેલા લીલા કાંદાનો સફેદ ભાગ (chopped spring onion whites)
સમારેલા લીલા કાંદા (chopped spring onions)
આડા સમારેલા લીલા કાંદા (diagonally cut spring onions)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા કાંદાનો સફેદ ભાગ (sliced spring onion whites)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા કાંદા (sliced spring onions)
લીલા કાંદાનો સફેદ ભાગ (spring onion whites)

Try Recipes using લીલા કાંદા ( Spring Onion )


More recipes with this ingredient....

spring onion (906 recipes), spring onion whites (11 recipes), chopped spring onion whites (254 recipes), sliced spring onion whites (72 recipes), chopped spring onions (377 recipes), sliced spring onions (54 recipes), diagonally cut spring onions (1 recipes)

Categories