આમલી ( Tamarind )

આમલી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Tamarind (Imli) in Gujarati Viewed 2978 times

તાજી આમલી (fresh tamarind)
આમલીનું પાણી (tamarind water)