તરબૂચ ( Watermelon )

તરબૂચ ( Watermelon ) Glossary | Recipes with તરબૂચ ( Watermelon ) | Tarladalal.com Viewed 1442 times

ટુકડા કરેલા તરબૂચ (chopped watermelon)
સ્લાઇસ કરેલું તરબૂચ (sliced watermelon)
તરબૂચના ગોળ ટુકડા (watermelon balls)
તરબૂચના ચોરસ ટુકડા (watermelon cubes)
કલીંગરની વેજ (watermelon wedge)

Related Links

તરબૂચનો રસ

Try Recipes using તરબૂચ ( Watermelon )


More recipes with this ingredient....

watermelon (123 recipes), chopped watermelon (32 recipes), watermelon cubes (52 recipes), watermelon balls (14 recipes), watermelon juice (10 recipes), sliced watermelon (2 recipes), watermelon wedge (1 recipes)

Categories