સફેદ મકાઇના દાણા ( White corn kernels )

સફેદ મકાઇના દાણા ( White Corn Kernels ) Glossary | Recipes with સફેદ મકાઇના દાણા ( White Corn Kernels ) | Tarladalal.com Viewed 733 times

ઉકાળેલા સફેદ મકાઇના દાણા (boiled white corn kernels)
મકાઇની ચિપ્સ્ (corn chips)