બ્રાઉન ચોખા ( Brown rice )

બ્રાઉન ચોખા ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ ( Brown Rice in Gujarati ) Viewed 5628 times

પલાળીને રાંધેલા બ્રાઉન ભાત (soaked and cooked brown rice)
પલાળેલા બ્રાઉન ચોખા (soaked brown rice)
અનપોલીશ્ડ બ્રાઉન ચોખા (unpolished brown rice)