મેથીની ભાજી ( Fenugreek leaves, methi )

મેથીની ભાજી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, methi leaves in Gujarati Viewed 3191 times

અર્ધ ઉકાળેલી મેથીની ભાજી (blanched fenugreek leaves)
સમારેલી મેથી (chopped fenugreek)