મેથીના દાણા ( Fenugreek seeds )

મેથીના દાણા ( Fenugreek Seeds in Gujarati ) | મેથીના દાણા નો ઉપયોગ, રેસીપી Viewed 3416 times

ભૂક્કો કરેલા મેથીના દાણા (crushed fenugreek seeds)
શેકેલા મેથીના દાણા (roasted fenugreek seeds)
ફણગાવેલી મેથીના દાણા (sprouted fenugreek seeds)