ફણસી ( French beans )

ફણસી ( French Beans ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + ફણસી રેસિપી ( French Beans ) | Tarladalal.com Viewed 4919 times

અર્ધ ઉકાળેલી ફણસી (chopped and blanched french beans)
સમારીને બાફેલી ફણસી (chopped and boiled french beans)
સમારેલી ફણસી (chopped french beans)
Diagonally cut and blanched french beans
String the beans and wash thoroughly in cold water and drain. Place them on a chopping board and slice them diagonally into about 5 cm.strips or as per your recipe requirement.
Boil some water with salt in a deep-pan. Boil the beans for 2 to 3 minutes. Drain the beans and plunge them in ice cold water, it will stop the cooking process and help retain the bright green color. Drain and use as required.

આડી સમારેલી ફણસી (diagonally cut french beans)
ફણસીના ટુકડા (french bean cubes)
સ્લાઇસ કરેલી ફણસી (sliced french beans)

Try Recipes using ફણસી ( French Beans )


More recipes with this ingredient....

French beans (469 recipes), french bean cubes (8 recipes), sliced french beans (1 recipes), chopped french beans (214 recipes), chopped and boiled french beans (27 recipes), chopped and blanched french beans (4 recipes), diagonally cut and blanched French beans (34 recipes), diagonally cut french beans (29 recipes)

Categories