લીલા વટાણા ( Green peas )

લીલા વટાણા ( Green Peas ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + લીલા વટાણા રેસિપી ( Green Peas ) | Tarladalal.com Viewed 4118 times

બાફીને છૂંદેલા લીલા વટાણા (boiled and crushed green peas)
ઉકાળીને મસળેલા લીલા વટાણા (boiled and mashed green peas)
બાફેલા લીલા વટાણા (boiled green peas)
છૂંદેલા લીલા વટાણા (crushed green peas)
લીલા વટાણાની પ્યુરી (green peas puree)
અર્ધ ઉકાળેલા લીલા વટાણા (parboiled green peas)

Related Links

લીલા વટાણાની ફલી

Try Recipes using લીલા વટાણા ( Green Peas )


More recipes with this ingredient....

green peas (1113 recipes), boiled green peas (394 recipes), parboiled green peas (35 recipes), green pea pod (3 recipes), green peas puree (6 recipes), boiled and mashed green peas (41 recipes), boiled and crushed green peas (28 recipes), crushed green peas (18 recipes)

Categories