લો ફૅટ દહીં ( Low fat curds )

લો ફૅટ દહીં ( Low Fat Curds ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા + લો ફૅટ દહીં રેસિપી ( Low Fat Curds ) | Tarladalal.com Viewed 2042 times

લો ફૅટ ચક્કો દહીં (hung low fat curds)
ખાટું લો ફૅટ દહીં (sour low fat curds)
જેરી લીધેલું લો ફૅટ દહીં (whisked low fat curds)