જેતૂનનું તેલ ( Olive oil )

જેતૂનનું તેલ ( Olive Oil ) Glossary | Recipes with જેતૂનનું તેલ ( Olive Oil ) | Tarladalal.com Viewed 3041 times

એક્સ્ટ્રા વર્જિન જેતૂનનું તેલ (extra virgin olive oil)