ઓટસ્ ( Quick cooking rolled oats )

ઓટસ્ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Quick Cooking Rolled Oats in Gujarati Viewed 3787 times

ક્રશ કરેલા ઓટસ્ (crushed quick cooking rolled oats)
ઓટસ્ નો પાવડર (powdered oats)
શેકીને પાવડર કરેલા ઑટસ્ (roasted and powdered oats)