લીલા કાંદાના પાન ( Spring onion greens )

લીલા કાંદા ( Spring Onions ) Glossary | Recipes with લીલા કાંદા ( Spring Onions ) | Tarladalal.com Viewed 916 times

સમારેલા લીલા કાંદાના પાન (chopped spring onion greens)
સ્લાઇસ કરેલા લીલા કાંદાના પાન (sliced spring onion greens)