બ્રેડ ( Bread )

બ્રેડ ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, બ્રેડ રેસિપિસ, Bread in Gujrati Viewed 3746 times

ફ્રેન્ચ રોલ્સ્ (french roll)
ટોસ્ટ કરેલી બ્રેડની સ્લાઇસ (toasted bread slices)
બ્રેડની ત્રિકોણ સ્લાઇસ (triangular bread slices)