મિક્સ શાકભાજી ( Mixed vegetables )

મિક્સ શાકભાજી નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી, Mixed Vegetables in Gujarati Viewed 3406 times

હલકી ઉકાળેલી મિક્સ શાકભાજી (blanched mixed vegetables)
બાફેલી મિક્સ શાકભાજી (boiled mixed vegetables)
બાફેલી મિક્સ શાકભાજીના ટુકડા (boiled mixed vegetable cubes)
સમારીને બાફેલી મિક્સ શાકભાજી (chopped and boiled mixed vegetables)
સમારીને અર્ધ બાફેલી મિક્સ શાકભાજી (chopped and parboiled mixed vegetables)
સમારેલી મિક્સ શાકભાજી (chopped mixed vegetables)
આડી કાપીને બાફેલી મિક્સ શાકભાજી (diagonally cut and boiled mixed vegetables)
આડી કાપીને અર્ધ બાફેલી મિક્સ શાકભાજી (diagonally cut and parboiled mixed vegetables)
મિક્સ શાકભાજીની પટ્ટીઓ (mixed vegetable strips)
મિક્સ શકભાજીના ટુકડા (mixed vegetables cubes)
પાતળી લાંબી સમારેલી મિક્સ શાકભાજી (shredded mixed vegetables)

Related Links

સ્લાઇસ કરેલા મિક્સ શાકભાજી
ખમણેલી મિક્સ શાકભાજી

Try Recipes using મિક્સ શાકભાજી ( Mixed Vegetables )


More recipes with this ingredient....

mixed vegetables (412 recipes), sliced mixed vegetables (9 recipes), chopped mixed vegetables (135 recipes), shredded mixed vegetables (9 recipes), boiled mixed vegetables (79 recipes), blanched mixed vegetables (3 recipes), mixed vegetables cubes (1 recipes), grated mixed vegetables (4 recipes), chopped and boiled mixed vegetables (98 recipes), diagonally cut and parboiled mixed vegetables (5 recipes), chopped and parboiled mixed vegetables (3 recipes), boiled mixed vegetable cubes (0 recipes), diagonally cut and boiled mixed vegetables (3 recipes), mixed vegetable strips (1 recipes)

Categories