મીઠી મકાઇના દાણા ( Sweet corn kernels )

મીઠી મકાઇના દાણા ( Sweet Corn Kernels ) Glossary | Recipes with મીઠી મકાઇના દાણા ( Sweet Corn Kernels ) | Tarladalal.com Viewed 2364 times

હલકા ઉકાળેલા મીઠી મકાઇના દાણા (blanched sweet corn kernels)
ઉકાળીને છૂંદેલા મીઠી મકાઇના દાણા (boiled and crushed sweet corn kernels)
બાફેલા મીઠી મકાઇના દાણા (boiled sweet corn kernels)
છૂંદેલી મીઠી મકાઇ (crushed sweet corn kernels)

Categories