કોબી ( Cabbage )

કોબી શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Cabbage, Gobhi in Gujarati language Viewed 2051 times

કોબીના ટૂકડા (cabbage cubes)
સમારેલી કોબી (chopped cabbage)
ખમણેલી કોબી (grated cabbage)
લીલી કોબી (green cabbage)
અર્ધ ઉકાળેલી કોબી (parboiled cabbage)
પાતળી લાંબી કાપેલી કોબી (shredded cabbage)

Related Links

સફેદ કોબી

Try Recipes using કોબી ( Cabbage )


More recipes with this ingredient....

cabbage (825 recipes), white cabbage (1 recipes), cabbage cubes (13 recipes), shredded cabbage (309 recipes), chopped cabbage (264 recipes), grated cabbage (108 recipes), parboiled cabbage (1 recipes), Green cabbage (1 recipes)

Categories