પનીર ( Paneer )

પનીર ( Paneer ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પનીર રેસિપી ( Paneer ) | Tarladalal.com Viewed 4682 times

સમારેલું પનીર (chopped paneer)
ભૂક્કો કરેલું પનીર (crumbled paneer)
ખમણેલું પનીર (grated paneer)
મસળેલું પનીર (mashed paneer)
પનીરના ચોરસ ટુકડા (paneer cubes)
પનીરની પટ્ટીઓ (paneer strips)
સ્લાઇસ કરેલું પનીર (sliced paneer)

Try Recipes using પનીર ( Paneer )


More recipes with this ingredient....

paneer (1510 recipes), chopped paneer (106 recipes), sliced paneer (17 recipes), crumbled paneer (192 recipes), mashed paneer (30 recipes), paneer cubes (334 recipes), grated paneer (325 recipes), paneer strips (17 recipes)

Categories